Kierunki zastosowań

Dzięki swoim specjalnym właściwościom cement HSR Konstruktor doskonale nadaje się do wytwarzania trwałych betonów wykorzystywanych do:
 • wznoszenia konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów
 • budowy nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych
 • produkcji prefabrykowanych płyt drogowych i podkładów kolejowych
 • budowy obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska (HSR)
  • oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów
  • chłodnie kominowe
  • posadzki w obiektach inwentarskich w rolnictwie, bezpośrednio związane z hodowlą zwierząt, w tym zbiorniki na gnojówkę i płyty na gnojowicę
  • prefabrykowane elementy infrastruktury komunalnej (rury betonowe, studzienki,korytka ściekowe itp.)
  • obiekty budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetycznego narażone na działanie wód agresywnych
 • wykonawstwa obiektów w budownictwie górniczym narażonych na działanie wód podziemnych
 • produkcji prefabrykowanych żerdzi wirowanych do budowy trakcji energetycznych